Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:programozas:perl:perl_nyelv

< Perl

A Perl nyelv

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

A Perl nyelvről

A Perl nyelvet Larry Wall 1987. december 18-án tetté közzé. Rendszergazdai eszköznek készült. Ha Perl nyelvről beszélünk akkor, rugalmasság, engedékenység, alakíthatóság tulajdonságok a megfelelő jelzők.

Maga Perl szó eredetéről több változat is ismert. Egyik változat szerint Larry Wall egy olyan nevet keresett a nyelv számra, ami kifejezi annak nagyságát, szépségét. Larry gondolkozott a felesége Gloria nevén is, végül Pearl mellett döntött, amely magyarul gyöngyöt jelent. A nyelv terjesztése előtt, azonban észrevette, hogy a Pearl szót már mások használják, ezért változtatott kicsit, kivette az „a” betűt a szóból, így lett Perl.

Más elgondolások szerint a Perl a Practical Extracting and Reporting Language szavakból alkotott betűszó, amely magyarul praktikus szerkesztő és jelentéskészítő nyelv. Egyesek szerint Pathologically Eclectic and Rubbis Lister, vagyis betegesen túldíszített szemét listázó.

A Perl nyelv mindenesetre fejlett mintaillesztő szerkezeteket támogat. A Perl nyelv ezen tulajdonság annyira népszerű lett, hogy ma már más nyelvek a POSIX mintaillesztés mellett a Perl nyelv szintaxisát építik a nyelveikbe.

Helló Világ nevű program

hello.pl
#!/usr/bin/perl
 
print("Helló Világ");

Az első sor csak unix alapú rendszeren, mint a Linux szükséges. Az operációs rendszer ebből tudja milyen értelmezőnek kell értelmezni a parancsokat. Windowson ez a kiterjesztésből derül ki, ezért Windowson felesleges az első sor.

Unix alapú rendszeren futtathatóvá kell tenni a perl állományt.

Tegyük futtathatóvá:

chmod u+x hello.pl

Majd így futtatjuk:

./hello.pl

Megjegyzés

A perl nyelvben egy soros megjegyzéseket „#” karakterrel tehetünk, az alábbi mintának megfelelően:

# egy soros megjegyzés

Kivitel

print "szilva";
print STDOUT "szilva";
print 'szilva';
print 45;
print 28, 83, 34, 56;
print 4, ' ';
print("alma");
print STDOUT ("körte");
print('szilva');
print(48);
print(34, 38, 92, 33);

Kifejezés kiértékelése:

print(42 * 2);
print 42 * 2;
print sqrt(9);

Ha a programozó a képernyőre ír, akkor azt két módon teheti meg. Írhat az alapértelmezett kimenetre, és a hibakimenetre. Mindkettő a monitorra ír. Akkor mi értelme van? A Perl scriptet futtató rendszergazda azonban a kettőt szét tudja választani.

Írjuk meg például a következő perl scriptet:

csinal.pl
#!/usr/bin/perl
print "Normál üzenet";

A script az alapértelmezett kimenetre ír. Futtassuk és tároljuk el a kimenetet:

./csinal.pl > log.txt

A következő scriptben írjunk a hibakimenetre:

csinal.pl
#!/usr/bin/perl
select(STDERR);
print "Hiba üzenet";

Futtassuk újra a scriptet és tároljuk el a kimenetet:

./csinal.pl > log.txt

Az állomány üres lesz, 0 méretű. A „>” jel csak az alapértelmezett kimenetet irányítja a fájlba. A hibakimenetnek 2-es az azonosító száma. Ezt kell megadnunk. Futtassuk újra a scriptet:

./csinal.pl 2> log.txt

Az üzenet, most az állományba íródik.

Megfordítva. Ha az első scriptet futtatom, „2>” karakterpárossal, akkor a kimeneti állomány üres lesz.

A print utasítás a kimenetet először a ideiglenes tárolóba írja, így lehet nem nem jelenik meg azonnal a monitoron. Ez segíthet ha a kiíratás előtt a következő utasítást használjuk:

csinal.pl
$|++;
print "Alapértelmezett kimenet\n";

A hibakimenet azonnali képernyőre küldése:

csinal.pl
$|++;
select(STDERR);
print "Hibakimenet\n";

De használhatjuk a syswrite() függvényt is.

Adatok és változók

A Perl nyelven alapvetően kétféle változó van. A skaláris és a lista. A skaláris adatszerkezet fogalom a Perl nyelvben azokat az adatszerkezeteket jelenti, amelyek csak egyetlen elemből állnak. A számok és a karaktersorozatok egyaránt skaláris adatok. Minden skaláris változót egy „$” karakterrel kell bevezetni. A változókat nem szükséges előkészíteni a változó típusának megadásával. Egyszerűen csak használatba vesszük.

Mint arról feljebb szó volt, a számok és a karaktersorozatok skaláris adatok. Létezik a skaláris adatoknak egy harmadik fajtája is. Ezek a hivatkozások, vagy idegen szóval referenciák.

A számok lehetnek egészek, valósak, hexadecimálisak, oktálisak, ezredes tagolással vagy tudományos alakban megadottak:

 • 45
 • 45.287
 • .05
 • 5.
 • 5_347_343
 • 5E2
 • 5E-2
 • 0xf1ab
 • 024
$a = 3;
$b = 4;

A változók értékeket az „=” karakter operátorral kaphatnak.

Karaktersorozat állandók megadása:

$s = "alma";

vagy:

$s = 'alma';

Karaktersorozatot megadhatok idézőjelek és felső veszők között is.

A számok automatikusan átalakulnak karaktersorozattá, vagy vissza, a környezettől függően. Kivételt jelentenek a hexadecimális és oktális számok átalakítása.

Azt is megtehetjük, hogy egy szöveges változót és egy szám változó megpróbálunk összeadni:

#!/usr/bin/env perl 
$a = "szilva";
print $a + 2;

Az eredmény 2 lesz.

Ha bekapcsoljuk a figyelmeztetéseket a -w kapcsolóval, akkor azonban meg is kapjuk a figyelmeztetést:

#!/usr/bin/env perl -w
$a = "szilva";
print $a + 2;

Eredmény:

Argument "szilva" isn't numeric in addition (+) at prog01.pl line 4.
2

Nem csak skaláris, de minden változóra igaz a Perl nyelvben:

 • betűkkel kezdődhet
 • aláhúzásjellel kezdődhet
 • az első karakter után a következők lehetnek: betű, szám, aláhúzás
 • maximum 255 karakter
 • kis és nagybetűk kölönböznek

Escape szekvenciák

Ha szeretnék egy karakter arra használni, hogy a képernyőre íródjon csak ennyit teszek:

print "n";

Esetleg három karakter:

print "anb";

Néhány karakternek azonban lehet speciális értelmezése is. A speciális értelmezést a „\” karakterrel határozzuk meg. Például:

print "\n";

Három karakterrel:

print "a\nb";

Az „a” betűt szimplán szeretnénk kiíratni, a „n” karakternek viszont speciális értelmezését szeretnénk. Ha programot végrehajtjuk, egy sortörést tapasztalunk az „a” karakter után.

Ilyen speciális jelentése van például a „t” karakternek is:

print "a\tb";

Végrehajtás után egy tabulátorhelyet kapunk az „a” és a „b” karakter között.

Az olyan karaktereket, amelyeknek speciális értelmezése is van, escape szekvenciáknak nevezzük. A következő táblázat bemutatja az escape szekvenciákat.

Szekvencie Hatása
\n sortörés
\t tabulátor
\r kocsi vissza
\f lapdobás
\b törlés vissza (backspace)
\e kilépés
\a csnegőhang
\0nn oktális szám megadása
\xnn hexadecimális szám megadása
\cC vezérlő karakterek (a C bármi lehet; \cC például: Ctrl+C)
\Q a mintákat nem kell egyeztetni, csak a szabályos kifejezéseket
\E a \Q, az \L és az \U hatásának vége
\L a következő betűk kisbetűsek
\l a következő betű kisbetűsek
\U a következő betűk nagybetűsek
\u a következő betű nagybetűsek

Operátorok

Aritmetikai operátorok
+ összeadás
- kivonás, tagadás
* szorzás
/ osztás lebegőpontosan
% maradék
** hatványozás
Összehasonlító operátorok számokhoz
== egyenlő
!= nem egyenlő
> nagyobb
< kisebb
>= nagyobb vagy egyenlő
<= kisebb vagy egyenlő
Összehasonlító operátorok karakterláncokhoz
eq egyenlő
ne nem egyenlő
gt nagyobb
lt kisebb
ge nagyobb vagy egyenlő
le kisebb vagy egyenlő
Logikai operátorok
Perl stílus C stílus Leírás
and && ÉS művelet
or || VAGY művelet
not ! tagadás
Értékadó operátorok
Operátor Minta Jelentés
+= $a += 2 $a = $a + 2
-= $a -= 2 $a = $a - 2
*= $a *= 2 $a = $a * 2
/= $a /= 2 $a = $a / 2
%= $a %= 2 $a = $a % 2
**= $a **= 2 $a = $a ** 2
Növelő és csökkentő operátorok
++ növelés
-- csökkentés
Precedencia
operátor csoportosíthatóság jelentés
-> balra hivatkozás feloldása
++ – nincs
** jobbra hatvány
! ~ \ + - jobbra logikai nem, bitenkénti nem, referencia, egytényezős + és -
=~ !~ balra mintaillesztés
* / % x balra szorzás, osztás, maradék, karakterlánc ismétlés
+ - . balra összeadás, kivonás, karakterlánc összefűzés
<< >> balra bitenkénti eltolás
egytényezős operátorok nincs
< > <= >= lt gt le ge nincs összehasonlítás
== != <=> eq ne cmp nincs összehasonlítás
& balra bitenkénti ÉS
| ^ balra bitenkénti vagy, bitenkénti kizáró vagy
&& balra ÉS
|| balra VAGY
.. nincs tartomány megadása
? : jobbra feltételes művelet
= += -= *= /= %= **= jobbra értékadás
, => balra vesző, lista eleme
listaoperátorok nincs
not jobbra tagadás
and balra ÉS
or xor balra VAGY, kizáró VAGY

Formázott kivitel

Az alábbi program kiírja a változó tartalmát a képernyőre:

$a = 3;
printf("%d\n", $a);

Persze így nem különbözik a szimpla print() utasítás hatásától. A printf() utasításnak két paramétere van. Az első a formátum sztring. A második egy változó. A formátum sztring határozza meg, hogy a változót milyen formában írjuk ki, mi legyen előtte, mi legyen utána írva. A példában a változó kiíratása után egy sortörésjel következik.

Ha ez egy pénzösszeg, akkor például írhatjuk ezt:

$a = 3;
printf("%d Ft\n", $a);

De még ez is megoldható szimpla print() utasítással. Esetleg írhatunk elé is magyarázó szöveget, de az megoldható a print() segítségével.

A következőkben azt szeretném, ha a számot 10 helyen ábrázolnánk, akár hány számjegyből áll. Lássuk a következő példát:

$a = 3;
printf("%10d\n", $a);

A eredmény valami ilyesmi:

     3

Hogy szemléletesebb legyen mi történik, írassuk ki a változó előtt és utána egy pipe karaktert:

$a = 3;
printf("|%10d|\n", $a);

Az eredmény:

|     3|

Most írassuk ki egy háromjegyű számot:

$a = 345;
printf("|%10d|\n", $a);

Az eredmény:

|    345|

Néha szeretnénk a vezető nullákat megjeleníteni:

$a = 345;
printf("|%010d|\n", $a);

Vegyük észre a 10 elé írt nullát.

Az eredmény:

|0000000345|

Matematikai függvények

Alapértelmezett függvények

fuggvenyek.pl
#!/usr/bin/perl
 
$a = 1;
$b = $a * 3.14 / 180;
print abs(-5), "\n"; # Abszolút érték
print atan2(1, 2), "\n"; # Inverz tanges radinában
print cos($b), "\n"; # Koszinusz érték radiánban
print exp(1), "\n"; # Exponens
print int(1.5), "\n";# Egész számmá konvertálás
print log(2), "\n"; # Természetes logaritmus értéke
print rand(5), "\n"; # Egy valós véletlen szám 0 és a megadott szám között. 
           # Ha nincs megadva felsőhatár, akkor az 1 lesz. 
           # A szám 0 és 1 közötti érték lesz
print sin($b), "\n"; # Színusz érték radiában
print sqrt(9), "\n"; # Gyök
 
print rand(5), "\n";
print rand(5), "\n";
srand;     # A véletlenszám generátor beálllítása. 
        # Ha nincs érték megadva, akkor processzor ID és a
        # az aktuális időből lesz kiszámítva. 
srand(5);
print time, "\n";  # Az 1970 január 1 óta eltelt másodpercek száma

A Math::Trig modul használata

#!/usr/bin/perl
 
use Math::Trig;
 
print pi,"\n";
 
print sin(1), "\n";

Véletlen számok

A rand() függvény 0 és 1 között generál egy véletlen számot. A rand() függvény paramétereként megadható a tartomány felső határa. Ha 5-öt adunk meg, akkor 0-4-ig kapunk számokat.

Például a dobókocka dobások 1-6.

my $vel = int(rand(6))+1
print $vel . "\n";

Bevitel

A billentyűzetről szeretnénk adatokat olvasni.

A példa kedvéért, egy nevet fogunk beolvasni a billentyűzetről.

$nev = <STDIN>;

Persze előtte írassuk ki mit szeretnénk:

print "Név: ";
$nev = <STDIN>;
chomp ($nev = <STDIN>);
$nev = <STDIN>;
chomp ($nev);

Szelekció

Szelekció if-el

Az if lehetővé teszi bizonyos utasítások végrehajtásának feltételhez kötését.

Az if utasítás általános alakja a következő:

if (feltétel) {
  utasítás;
}

Legyen egy példa, ahol adott egy változó: „a”. Ha az „a” változó nagyobb mint 5, szeretnénk a „Nagyobb” szót a képernyőre írni. Ha kisebb vagy egyenlő, akkor nem teszünk semmit. Ekkor a program így nézhet ki:

if($a>5) {
  print "Nagyobb";
}

A Perl nyelvben a blokk nyitó és záró kapcsos zárójeleket akkor is kötelező kitenni, ha csak egyetlen utasítása van a szelekció törzsének. A szelekció törzsében lévő utasítás akkor hajtódik végre, ha feltétel igaz.

Több utasítás esetén:

if (feltétel) {
  utasítás1;
  utasítás2;
  ...
  utasításn;
}

Ha hamis feltétel esetén is szeretnénk végrehajtani egy utasítást, akkor szükségünk lesz egy „else ágra”, ahol megmondjuk mi történjen, ha nem teljesül a feltétel.

if (feltétel) {
  utasítás1;
}else {
  utasítás2;
}

Számok összehasonlítása

$a = 3;
$b = 5;
if ($a == $b) {
  print("Egyenlő");
}

Az összehasonlítás két egyenlőségjellel történik.

Szövegek összehasonlítása

$a = "alma";
$b = "körte";
if ($a eq $b) {
  print("Egyenlő");
}

Szövegek összehasonlítására az „eq” operátort használjuk a „==” helyett.

Utasítás után tett if:

print "Meg van" if defined $a;

Igaz, hamis tárolása.

Hamis értékeke:

 • 0
 • '0'
 • undef
 • # Üres skaláris * () # Üres lista * ()

elsif szerkezet

Az if az else ággal együtt egy vagy kétirányú elágazást képes megvalósítani. Az elsif paranccsal ennél több irányú elágazás is megvalósítható.

my $a=5;
if($a==1){ 
  print "egy";
}elsif($a==2){
  print "kettő";
}elsif($a==3){
  print "három";
}
else { 
  print "Más szám";
}

switch-case

A Perl nyelv alapértelmezésként nem tartalmaz switch-case szerkezetet. A Core modulban azonban megvalósították ezt a szerkezetet. A megvalósításhoz Switch csomagot kell használni. Példa:

use Switch;	
 
my $ho = 2;
switch($ho)
{
	case 1 {$maxnap = 31}
	case 2 {$maxnap = 28}
	case 3 {$maxnap = 31}
	case 4 {$maxnap = 30}
	case 5 {$maxnap = 31}
	case 6 {$maxnap = 30}
	case 7 {$maxnap = 31}
	case 8 {$maxnap = 31}
	case 9 {$maxnap = 30}
	case 10 {$maxnap = 31}
	case 11 {$maxnap = 30}
	case 12 {$maxnap = 31}
	else {$maxnap = 0}
}

unless

Olyan mint az if, csak az unless törzse, akkor hajtódik végre, ha a feltétel hamis.

unless (feltétel) {
  utasítások;
}

Iteráció

for

A for utasítást növekményes ciklusok megvalósítására használjuk. A ciklus fejrésze három részre oszlik. Ezek a kezdőérték, a feltétel és a növekmény.

for(kezdőérték; feltétel; növekmény) {
  utasítás;
}

A Perl nyelvben a blokk nyitó „{” és blokk záró „}” karakterek megadása kötelező akkor is, ha csak egyetlen utasításunk van.

for($i=0; i$<10; $i++) {
  print $i;
}

Adott számú ismétlés egyszerűen:

for (1..10) {
  print "Helló\n";
}

Vételen ciklus:

for(;;) {
	print "szilva\n";
}

while

$a = -1;
while($a != 0) {
	print "Szám: ";
	$a = <STDIN>;
}

do-while

Akkor hajtódik végre, ha while paraméter igaz.

$a = 0;
do {
	print "helló\n";
	$a++;
} while ( $a<5);

Until

Az until ciklus akkor hajtódik végre, ha a paraméterként megkapott feltétel hamis.

$a = 0;
until ( $a>=5) {
	print "helló\n";
	$a++;
}

foreach

foreach $i (1 .. 5) {
	print "$i\n";
}

Hash feldolgozása:

%szotar = (
	"körte" => "pear",
	"alma" => "apple",
	"ház" => "house",
	"asztal" => "table"
);
 
foreach $key (sort keys %szotar) {
	print "$szotar{$key}\n";
}

Tömb feldolgozása:

@szamok = (23, 43, 12, 21, 88, 31);
 
foreach $szam (sort @szamok) {
	print "$szam\n";
}

last, next és redo

A while és a for ciklus vezérlésre találták ki a három utasítást: last, next és redo.

 • last
  • Megszakítja a ciklus futását.
  • Mint a C nyelben a break.
 • next
  • Megszakítja a ciklust futását.
  • Folytatja a következővel az elejéről.
  • a c nyelvben ez a countinue
 • redo
  • megszakítja a ciklust futását
  • folytatja a következővel az elejéről
  • DE nem változtat semmit, feltételeken, nem növel semmit

Tömbök

Üres tömb létrehozása:

my @tomb = ();

Tömb kezdőértékkel:

@nevek = ("Jószi", "Kati", "Mari", "Szilvi", "Feri");

Tömb egy eleme véletlenszerűen:

$elem = $tomb[ rand @tomb ];

Tömb mérete:

@tomb = ("egy", "kettő", "három");
 
print scalar(@tomb);
 
print scalar @tomb;

Tömb feldolgozása:

@gyumolcs = ("alma", "körte", "barack", "szilva");
foreach $resz (@gyumolcs) {
	print $resz."\n";
}

Az első print @szamok kiírja az elemeket, de ha hozzáfűzök egy karakterláncot, akkor ez is az elemek számát írja ki. A print scalar(@szamok) utasítás pedig így, úgy is az elemek számát írja ki.

prog01.pl
#!/usr/bin/env perl -w
 
@szamok = (45, 23, 72, 54);
 
print @szamok;
print "\n";
print scalar(@szamok) . "\n";

A tömb utolsó indexe:

$utolsoIndex = $#szamok;
print $utolsoIndex;

Szöveg tömbként:

@napok = qw/hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap/;
 
print @napok[0] . "\n";
print @napok[5] . "\n";
print @napok[-1] . "\n";

Tömb tartományokból:

@var_10 = (1..10);
@var_20 = (10..20);
@var_abc = (a..z);

Elem hozzáadása, törlése:

prog01.pl
#!/usr/bin/env perl
 
my @zsak = ();
 
push(@zsak, "szilva");
push(@zsak, "körte");
push(@zsak, "alma");
 
# A tömb elejére:
unshift(@zsak, "barack");
 
# Utolsó elem törlése
pop(@zsak);
 
# Az első elem törlése:
shift(@zsak);
 
print "Tömb mérete: " . scalar @zsak . "\n";
foreach $elem (@zsak) {
	print $elem . "\n";
}

Egyik tömbből a másikba:

prog01.pl
#!/usr/bin/env perl
 
@napok = qw/hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap/;
@hetkoznap = @napok[0, 1, 2, 3, 4];
 
foreach $elem (@hetkoznap) {
	print $elem . "\n";
}

Adatok cseréje:

@szamok = (1..20);
print "Előtte - @szamok\n";
 
splice(@szamok, 5, 5, 21..25); 
print "Utána - @szamok\n";
Előtte - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Utána - 1 2 3 4 5 21 22 23 24 25 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Átalakítás karakterlánccá:

@napok = qw/hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap/;
$string = join ' ', @napok;
print $string;

Rendezés:

@zsak = ("körte", "szilva", "alma", "barack", "meggy", "málna");
@zsak = sort(@zsak);
print "@zsak";

Eredmény:

alma barack körte meggy málna szilva

Egyesítés:

@egy = ("szilva", "alma");
@ketto = ("körte", "barack");
@mind = (@egy, @ketto);
print "@mind\n";

Elem törlése

main.pl
#!/usr/bin/perl
 
my @list = ();
push(@list, "alma");
push(@list, "körte");
push(@list, "szilva");
push(@list, "barack");
push(@list, "szilva");
push(@list, "banán");
 
print "@list\n";
 
my @delIndexes = reverse(grep { $list[$_] eq 'szilva' } 0..$#list);
 
foreach $item (@delIndexes) {
  splice (@list,$item,1);
}
 
print "@list\n";

Karakterláncok kezelése

Karakterlánc állandók

Nem történik változó behelyettesítés:

'tegyem, vagy ne tegyem'
q/tegyem, vagy ne tegyem/
q#tegyem, vagy ne tegyem#
q(tegyem, vagy ne tegyem)

Van változó behelyettesítés:

"tegyem, vagy ne tegyem"
qq/tegyem, vagy ne tegyem/
qq^tegyem, vagy ne tegyem^

Darabolás

$sor = "Nagy József:nagy:titok";
 
@adatok = split(/:/, $sor);
 
print @adatok[0]."\n";
print @adatok[1]."\n";
print @adatok[2]."\n";
my ($fullName, $user, $pass) = split(/:/, $sor);

Sorvége eltávolítása

chomp($str);

Összehasonlítások

String operátor Numerikus operátor
eq ==
ne !=
gt >
lt <
ge >=
le <=
print "Név: ";
$nev = <>;
chomp($nev);
if (lc($nev) eq "kati") {
  print "Üdv Kati!\n";
}else {
  print "Ki vagy te?\n";
}

Idézőjelek

Általában Perlben így is lehet Jelentés, megjegyzés
'' q{} szöveg literál, szó szerinti szöveg
„” qq{} szöveg literál, változó-behelyettesítéssel
`` qx{} parancs, az adott szöveget, mint egy shell parancssort végrehajtja
qw{} szólista készítése szövegből
// m{} mintaillesztés változó-behelyettesítéssel
s{}{} csere, változó-behelyettesítés is van
tr{}{} egy betű cseréje; A szöveg lesz a cseretábla

Hossz

#!/usr/bin/perl
$str = "barka";
$size = length $str;
print "Méret: $size\n"; 

Ha egy betű nincs az angol ábécében, mint például az „ű” betű, annak mérete 2 lesz:

print "Méret: " . length "ű";

Erre megoldást jelent, ha bekapcsoljuk a use utf8 utasítással az UTF-8 karakterek kezelését. Az eredmény így már 1 lesz. Ekkor azonban a kimeneten a példában látható „é” betű elromlik, rosszul íródik ki. A binmode(STDOUT, „:utf8”) utasítással a kimenetet is UTF-8-ra állítom és a probléma megoldva:

#!/usr/bin/perl
 
use utf8;
binmode(STDOUT, ":utf8");
 
print "Méret: " . length "ű";

Nagybetűssé alakítás

#!/usr/bin/perl
$str = "akarat";
$upStr = uc $str;
print "Nagybetűsen: $upStr\n"; 

Ékezetes betűk esetén itt is használható az utf8:

#!/usr/bin/perl
 
use utf8;
binmode(STDOUT, ":utf8");
 
print "Nagybetűs: " . uc "árvíztűrő tükörfúrógép";

Kisbetűssé alakítás

#!/usr/bin/perl
$str = "AKARAT";
$upStr = lc $str;
print "Kisbetűsen: $upStr\n"; 

Ékezetes betűk esetén itt is használható az utf8:

#!/usr/bin/perl
 
use utf8;
binmode(STDOUT, ":utf8");
 
print "Kisbetűs: " . uc "ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP";

Összehasonlítás

if($user eq "vki") {
	print("Ok\n");
}else {
	print("Nem jó\n");
}
if($user eq "vki" && $pass eq "titok") {
	print("Ok\n");
}else {
	print("Nem jó\n");
}

Konkatenálás

#!/usr/bin perl
 
$egy = "első";
$ketto = "kettő";
 
$harom = $egy.$ketto;
 
print("$harom\n");
#!/usr/bin perl
 
$egy = "első";
$ketto = "kettő";
 
$harom = $egy." ".$ketto;
 
print("$harom\n");
$harom = "$egy $ketto";

Trim

Whitespace karakterek törlése.

Balról:

$szoveg =~ s/^\s+//;

Jobbról:

$sz9veg =~ s/\s+$//;

Mindkét oldalról:

$szoveg =~ s/^\s+|\s+$//g;

Karaktersorozat bejárása

bejaras.pl
#!/usr/bin/perl
 
use utf8;
binmode(STDOUT, ":utf8");
 
$szoveg = "Árnika";
 
for($i=0; $i < length($szoveg); $i++) {
	print substr($szoveg, $i, 1) . "\n";
}
 
print "\n";
 
foreach $kar (split //, $szoveg) {
	print "$kar\n";
}
 
print "\n";

Fájlkezelés

Olvasás fájlból

open FAJLNEV, "<", $userfile or die $!;
 
while(<USERFILE>) {
  print $_."\n";
}

Írás fájlba

open FILEID, ">", "filenev.txt" or die $!;
print FILEID "szöveg\n";
close(FILEID);

Egyéb példák

$file = '/etc/passwd';		# A fájl neve
open(INFO, $file);		# A fájl megnyitása
@lines = <INFO>;		# Olvasás egy tömbbe
close(INFO);			# Fájl bezárása
print @lines;			# A tömb kiíratása
open(INFO, $file);	# Megnyitás beolvasásra
open(INFO, ">$file");	# Megnyitás kiírásra
open(INFO, ">>$file");	# Megnyitás hozzáfűzésre
open(INFO, "<$file");	# Megnyitás beolvasásra
open(INFO, '-');	# Az alapértelmezett bemenet megnyitása
open(INFO, '>-');	# Az alapértelmezett kimenet megnyitása

Függvények

A Perl függvények összetartozó utasítások. Ez „sub” utasítással vezetjük be, majd megadjuk a függvény nevét. A függvény neve után nem kell „()” zárójel páros, akár van paraméter, akár nincs. Ha mégis teszünk zárójelet, az interpreter nem szól érte.

sub sajatfuggvenynev {
  # utasítások
}

A függvény meghívása viszont zárójelekkel történik:

sajatfuggvenynev();

Régebben az 5.0 Perl verzióknál a függvényeket egy „&” karakter bevezetésével kell meghívni:

&sajatfuggvenynev();

A függvények beépíthetők más utasításokba, a függvények eredménye pedig összefűzhetők karaktersorozatokkal:

print osszead()."\n";
 
sub osszead {
  return 3 + 5;
}

A Perl függvényeknek nem lehet formális paraméterlistája. Jó kérdés, hogy akkor hogyan vesszük át az aktuális paramétereket. A válasz egyszerű. A paramétereket a @_ tömbben fogjuk megkapni. Ha egy függvény alap és magasság értékeket fogad, azokat így dolgozhatjuk fel:

sub szamitTerulet {
  $alap = @_[0];
  $magassag = @_[1];
  print "Terület: ".($alap * $magassag) / 2;
}
szamitTerulet(30, 35);

A @_ használata:

main.pl
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
 
&sf(35);
 
sub sf() {
	print "Szám: @_\n";
}

A fenti példában a @_ változóban vesszük át az értéket.

Újabb példa:

main.pl
#!/usr/local/bin/perl -w
 
my $temp = sajat_fuggveny();
print "A temp: @$temp.\n";
 
sub sajat_fuggveny {
	my $entry = shift;
	my ($val1, $val2, $val3) = qw(első második harmadik);
	my $ret = [$val1, $val2, $val3];
	return $ret;
}

Két paraméter shifttel:

sub haromszogKerulet {
  my $alap = shift;
  my $magassag = shift;
 
  return ($alap * $magassag)/2;
}
sub haromszogKerulet {
  my ($aOladl, $bOldal, $cOldal) = @_;
 
  return $aOldal+$bOldal+$cOldal;
}

Paraméterek feldolgozása foreach utasítással:

prog01.pl
#!/usr/bin/env perl
 
use strict;
use warnings;
 
csinal(45, 23, 88, 92);
 
sub csinal {
	foreach(@_) {
		print $_."\n"; 
	}	
}

Másként:

prog01.pl
#!/usr/bin/env perl
 
csinal(45, 31, 29, 21, 82);
 
sub csinal {
	foreach my $szam (@_) {
		print $szam."\n";
	}	
}

A return utasítással visszaadhatunk egy kívánt értéket. Ahogy azt fentebb láttuk, az utasítás használata nem kötelező.

print osszead(3, 5)."\n";
 
sub osszead() {
  return $_[0] + $_[1];
}

Az átvett paraméterek értékét a $_[0], $_[1], stb. változókban kapjuk meg.

Az unless és if utasítással szabályozhatjuk a return utasítást:

prog01.pl
#!/usr/bin/env perl
 
sub egy {
	return "nincs paraméter" unless @_;
	return "siker, a paraméter helyes, azaz 34" if @_[0] eq 34;
	return "van valamilyen paraméter" if @_;
}
 
print egy(34);

Tömb visszaadott értékként:

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
 
# A szubrutin prototípusa:
sub get_two_arrays();
 
# Két változóban kapjuk az eredményt
my (@elso, @masodik) = leker_ket_tomb();
 
print "Első: @elso\n";
print "Második: @masodik\n";
 
sub leker_ket_tomb() {
	my @tomb1 = ("a", "b", "c", "d", "e");
	my @tomb2 = (1, 2, 3, 4, 5);
	return (@tomb1, @tomb2);
}

hash függvény paramétereként:

prog01.pl
#!/usr/bin/env perl
 
sub kiAdatok {
	my %ember = @_;
 
	foreach my $kulcs ( keys %ember) {
		my $ertek = $ember{$kulcs};
		print "$kulcs : $ertek\n";
	}
}
 
%janos = (
	'név' => 'János',
	'kor' => 28,
	'fizetés' => 875000.0
	);
 
kiAdatok(%janos);

Változók hatásköre

prog01.pl
#!/usr/bin/env perl
 
$szam = 45; # globális változó
sub ki {
 
	my $kor = 35; # helyi változó
	my ($a, $b, $c); # helyi változó
	$a = 100; $b = 200; $c = 300;
	$fizetes = 885000.0;
}
 
ki();
print $fizetes;

Láthatjuk, ha nem használjuk a my kulcsszót, akkor a függvényben elsőnek használt változó globális lesz. Ezen változtathatunk ha a local kulcsszót használjuk. A local helyi változók létrehozására kitalált direktíva.

prog01.pl
#!/usr/bin/env perl
 
sub ki {
	local $fizetes = 885000.0;
}
 
ki();
print $fizetes;

A state kulcsszóval egy függvény értéke, többszöri hívás esetén is azonos marad. a state a Perl 5.9.4. verziója óta használható.

prog01.pl
#!/usr/bin/env perl
 
use feature 'state';
 
sub csinal {
	state $szam = 0;	
	print $szam;
	$szam++;
}
 
for (1..5) {
	csinal();
}

Vizsgálat

Néhány egyszerű kapcsolóval többféle feltételvizsgálatokat hozhatunk létre állományokra és könyvtárakra. Például egy könyvtár létezését a következő módon vizsgálhatjuk meg:

if(-d "/home/username") {
 
}
A vizsgálat során használható kapcsolók
Kapcsoló Leírás
-r A fájl olvasható tényleges uid/gid számára.
-w A fájl írható a tényleges uid/gid számára.
-x A fájl futtatható a tényleges uid/gid számára
-o A fájl tulajdonosa a tényleges uid
-R A fájl olvasható a valódi uid/gid számára.
-W A fájl olvasható a valódi uid/gid számára
-X A fájl futtatható a valódi uid/gid számára
-O A fájl tulajdonosa a valódi uid
-e A fájl létezik
-z A fájl nulla méretű. (üres)
-s A fájl nem nulla méretű (visszatér a mérettel byte-okban)
-f A fájl szimpla ASCII fájl
-d A fájl egy könyvtár
-l A fájl egy szimbolikus link
-p A fájl egy elnevezett pipe (FIFO), vagy a fájlkezelője pipe.
-S A fájl egy socket
-b A fájl egy speciális blokkfájl.
-c A fájl egy speciális karakterfájl
-t A fájl nyitva van egy tty-on.
-u A fájlon be van állítva a setuid bit.
-g A fájlon be van állítva a setgid bit.
-k A fájlon be van állítva a sticky bit.
-T A fájl egy ASCII szöveges fájl (persze ez csak becslés)
-B A fájl egy bináris fájl (szemben a -T kapcsolóval)
-M A fájl készítési ideje és a módosítás ideje közötti idő (napokban)
-A Egyezik a hozzáférési idő
-C Az inode változás ideje egyezik (Unix, más platformok esetén ez különbözhet
main.pl
#!/usr/bin/perl
 
if(-d "/home/username") {
  print "A felhasználói könyvtár létezik\n";
}
if ( -e $konyvtar and -d $konyvtar) {
  print "A könyvtár létezik";
}

Dátum

main.pl
#!/usr/bin/perl
 
# 0  1  2   3   4  5   6   7   8
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
 
printf("%d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n", $year + 1900, ++$mon, $mday, $hour, $min, $sec);
use POSIX qw(strftime);
 
$now_string = strftime "%a %b %e %H:%M:%S %Y", localtime;
 
# esetleg GMT formájú:
$now_string = strftime "%a %b %e %H:%M:%S %Y", gmtime;
main.pl
#!/usr/bin/perl -w
 
#   0  1  2   3   4  5   6   7   8
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
 
 
 
$year += 1900;
$mon++;
$mon = sprintf("%02d", $mon);
$mday = sprintf("%02d", $mday);
$hour = sprintf("%02d", $hour);
$min = sprintf("%02d", $min);
$sec = sprintf("%02d", $sec);
 
print "$year-$mon-$mday $hour:$min:$sec\n";

A sprintf() a vezető nullák beállításához szükséges.

Hash

my %eletkor = ( "Jani" => 37, "Gabor" => 25 );
 
print $eletkor{Jani}."\n";
print $eletkor{Gabor}."\n";
#Üres hash:
my %hash1 = ();
 
print %hash1;

Ellenőrizzük, hogy adott kulcs létezik-e:

main.pl
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
 
my %eletkor = ( 
		"Jani" => 37, 
		"Gabor" => 25,
		"Sanyi" => 47
		);
 
if(exists($eletkor{"Gabor"}))
{
	print "Van Gábor\n";
	print "$eletkor{Gabor}\n";
}
else
{
	print "Nincs Gábor\n";
}

Az értékeke kiíratása:

print(join(', ', keys %eletkor),"\n");

Kiíratás rendezve:

main.pl
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
 
my %eletkor = ( 
		"Sanyi" => 47,
		"Tibor" => 29,
		"Lajos" => 28,
		"Jani" => 37, 
		"Gabor" => 25
		);
 
print(join(', ',sort keys %eletkor),"\n");

Rendezés újra:

main.pl
#!/usr/bin/perl
 
my %eletkor = ( 
		"Sanyi" => 47,
		"Tibor" => 29,
		"Lajos" => 28,
		"Jani" => 37, 
		"Gabor" => 25
		);
 
my @rendezett = sort keys %eletkor;
foreach my $kulcs (@rendezett)
{
	print $kulcs."\n";
}

Méret:

mainl.pl
#!/usr/bin/perl
 
my %eletkor = ( 
		"Sanyi" => 47,
		"Tibor" => 29,
		"Lajos" => 28,
		"Jani" => 37, 
		"Gabor" => 25
		);
 
my $meret = scalar keys %eletkor;
 
print $meret."\n";

Törlés:

main.pl
#!/usr/bin/perl
 
my %eletkor = ( 
		"Sanyi" => 47,
		"Tibor" => 29,
		"Lajos" => 28,
		"Jani" => 37, 
		"Gabor" => 25
		);
 
print scalar keys %eletkor , "\n";
 
delete($eletkor{"Tibor"});
 
print scalar keys %eletkor , "\n";

Több fájl

main.pl
#!/usr/bin/perl
 
require "fg.pl";
 
kiirNev();
kiirCim();
fg.pl
sub kiirNev()
{
	print "Nagy József\n";
}
sub kiirCim()
{
	print "Budapest\n";
}
1;

Az fg.pl állományra nem szükséges futtatási jog.

A main.pl állományra futtatási jog szükséges:

chmod u+x main.pl

A require parancsról több információ:

perldoc -f require
perldoc -q require
oktatas/programozas/perl/perl_nyelv.txt · Utolsó módosítás: 2020/06/25 09:07 szerkesztette: admin